วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

                                       อ่านงานวิจัย


เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ
ปริญญานิพนธ์ ของ พิจิตรา เกษประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        เป็นการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ที่นำเอาการจัดประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์มาบรูณาเข้าด้วยกันด้วยการทำคุ๊กกิ้ง ขนมอบต่างๆซึ่งจาการทำกิจกรรมเด็กจะประสบการณ์คณิตศาสตร์เช่น การวัด การตวง ขนาด รูปทรง สี ความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ ดูเพิ่มเติมได้ที่
อ้างอิงจากข้อมูลจาก  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Pigitra_K.pdf
อ้างอิงรูปภาพจาก https://www.google.co.th/


ภาพการทำขนมอบของเด็กๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น