วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12
วันที่ 23 มกราคม 2556

เนื้อหาการเรียน
-ส่ง Mind map หน่วยการเรียนรู้ ที่อาจารย์ให้ทำ อาจารย์ดูงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-อาจารย์สอนเขียนแผนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และมาตรฐาน
  แผนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์

งานที่อาจารย์มอบหมาย

-อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มเขียนแผนการสอน กลุ่มละ 5 คน ให้เขียนแผนการสอน วันจันทร์- วันศุกร์ โดยดูเนื้อหาและหน่วยจาก มายแม็บที่อาจารย์ให้ทำครั้งที่แล้ว และครั้งหน้าให้ออกมาสอนให้เพื่อนๆดู


ส่งงานเขียน Mind map หน่วยการสอน


ส่งงานแล้วคำแนะนำที่ได้จากอาจารย์คือ
         มายแม็บควรมีแค่เนื้อสาระที่จะสอน ไม่ควรมีมาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไขใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น