วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 2

เนื้อหาที่เรียน

> เทคนิคการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์และการนำไปประยุกต์ใช้
> การบรูณาการภาษากับคณิศาสตร์
>การให้เด็กเห็นและกระทำซ้ำๆ
>การฝึกให้เด็กรู้จักแทนค่าจำนวนอย่างง่ายๆ
>การเพิ่มขึ้นและลดจำนวนโดยการเรียงลำดับเป็นเลขฐานสิบ ซึ่งเป็นรากฐานของการบวกลบ

กิจกรรม

>กิจกรรมวาดรูปสัญญาลักษณ์แทนตัวเอง


 
 
 
 
>ให้นักศึกษาอภิปรายว่าเด็กจะได้รู้หรือเรียนอะไรจากกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
งานที่อาจารย์มอบหมาย
 
+ให้นักศึกษาหารายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ 5 เล่ม พร้อมทั้งระบุ สำนักพิมพ์และเลขที่เรียกหนังสือ
+ให้นักศึกษาเลือกหาทฤษฎีหรือนิยามคณิตศาสตร์ ขอบข่ายของคณิตศาสตร์ หลักการสอนคณิตศาสตร์ จากหนังสือมาด้วยพร้อมอ้างอิง
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น