วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 3

เนื้อหาที่เรียน

> นิยามและทฤษฎีคณิตศาสตร์
>หลักการสอนคณิศาสตร์
> ขอบข่ายหรือเนื้อหา การสอนคณิตศาสตร์

กิจกรรม

> ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือคณิตศาสตร์ที่หามาและสรุปเป็นของกลุ่มตน

ผลงานกลุ่มภาพกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น