วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่4
              วันนี้อาจารย์เข้า 9.30 เนื่องจากช่วงเช้า อาจารย์ติดธุระที่โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


เนื้อหาที่เรียน


-ทบทวนเนื้อหาที่เรียนครั้งก่อน เรื่องขอบข่ายคณิตศาสตร์

-การนับจำนวน รูปราง รูปทรง ปริมาตรพื้นที่

-บวกลบคณูหาร

กิจกรรม
อาจารย์ให้ทำ My maid ขอบข่ายหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาปฐมวัยควรประกอบด้วยหัวข้อ

ของเนื้อหาหรือทักษะ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น