วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่1

-วางข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์นักศึกษา
-ประเมินนักศึกษาจาก งานนำเสนอ blogger การแต่งกาย การเข้าเรียน

-เนื้อหาการเรียนวันนี้
-กิจกรรมที่ทำในวันนี้
          
#ให้นักศึกษาเขียนประโยคเรื่องคณิศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 ประโยค

                 " คณิตศาสตร์ที่ง่ายๆสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นเรื่องรอบตัวเด็กเพื่อปูพื้นฐานและพัฒนาสติปัญญา"
          
#ให้นักศึกษาเขียนความคาดหวังที่จะได้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
               
          1. หลักการพัฒนาสติปัญญาโดยใช้คณิตศาสตร์
          2. เทคนิคการจัดปรัสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
          3. พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
          4. การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับ 6 กิจกรรมหลัก

               
                
          ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น