วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 12 ธันวาคม 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 6

เนื้อหาการเรียน

 #วิธีการสอนสื่อให้สอดคล้องกับขอบข่ายของคณิตศาสตร์
#การนำสื่อวัสดุเหลือใช้มาจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
#เทคนิคการใช้สื่อและเทคนิคการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ


กิจกรรมที่ทำในห้องเรียน
 
อาจารย์ให้ส่งงานครั้งที่แล้วที่ให้จับคู่ช่วยการคิดสื่อการสอนและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับขอบข่ายทั้ง12ข้อของคณิตศาสตร์

อาจารย์ให้ทำกิจกรรมดังนั้
1>ให้แต่ละคนเลือกของที่มีในกล่องซึ่งคือวัสดุเหลือใช้ไปคนละหนึ่งชิ้น
2>จับคู่กับเพื่อนและนำของมารวมกันคิดว่าจะสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กได้อย่างไรบ้าง
3>จับกลุ่มสิบคนสร้างผลงานจากวัสดุเหลือใช้
4>ทุกกลุ่มนำผลงานมารวมกันสร้างเป็นผลงานของห้อง

งานที่ส่ง
โดย ดิฉัน นางสาวอนุสรา  ธูสรานนท์และนางสาวเนตรนภาวิรุณพันธุ์

ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น